شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 203991
تعداد بازدید : 1527

نمونه سوالات نیم سال دوم پایه ششم

نمونه سوالات پایه شش

نمونه سوالات نیم سال دوم پایه ششم

اصول ۳
                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد (نوبت اول) ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد (نوبت دوم) ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


آئین نگارش
                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵


تاریخ
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵


حکومت اسلامی
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵


علوم حدیث
                                خرداد ۱۳۸۷
                                
تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                خرداد ۱۳۹۰
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

علوم قرآنی

     فارسی
                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


     مختصرالتمحید
                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


فقه ۵

                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵فقه ۶

                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                خرداد ۱۳۹۰
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۳
                                تجدیدی شهریور ۱۳۹۳
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد (نوبت اول) ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد (نوبت دوم) ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


فلسفه

                                خرداد ۱۳۸۷
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                خرداد ۱۳۸۹
                                ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                                تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                خرداد ۱۳۹۰
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                خرداد ۱۳۹۲
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                خرداد ۱۳۹۵
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                                تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


نهج البلاغه
                                ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                                ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                                ارتقائی مرداد ۱۳۹۵نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :